Projectmanagement bij Ingenieursbureau Techcon

Ingenieursbureau Techcon Projectmanagement verzorgt het proces-, project-
management voor multidisciplinaire civiele, bouw- en ontwikkelingsprojecten.
Professioneel, daadkrachtig en resultaatgericht, ongeacht de omvang van een
project.

De bouwdirectie fungeert als intermediair tussen enerzijds de opdrachtgever
en anderzijds de aannemer. Wij vertegenwoordigen de belangen van de
opdrachtgever en stemmen de omvang van directievoering af op de gewenste
kwaliteit, de voorgeschreven toleranties, de herstelbaarheid van
geconstateerde gebreken c.q. afwijkingen op de vakkennis en
kwaliteitsbeheersing van de aannemer. Directievoering wordt veelal nog in tijd
uitgedrukt (een inspanningsverplichting). Dit geeft echter geen garantie op
een effectieve en deskundige uitwerking (kwaliteitsaspect). In het kader van
kwaliteitsbeheersing is het noodzakelijk dat ook de activiteiten van
directievoering meetbaar worden (in de vorm van een prestatieverplichting).
Er mag voor de opdrachtgever geen aansprakelijkheid of meerwerk ontstaan
als gevolg van directievoerende activiteiten tijdens de uitvoering. De directie
waakt ervoor dat de opdrachtgever kan voldoen aan de wettelijke
verplichtingen t.a.v. veiligheid en gezondheid. Bij toezichthouding moet men
onderscheid maken tussen bouwwerken in de utiliteitsbouw en de civiele
bouw. Bij utiliteitsbouw spelen organisatorische en gebruiksaspecten een
belangrijke rol. De vele partijen die bij de bouw betrokken zijn, vragen om een
aanpak die voor een belangrijk deel bestaat uit coördinatie. Bij de civiele
projecten ligt door het soort projecten en de gewenste levensduur, het accent
op de techniek.

De diensten

► Het voorbereiden en opzetten van projectorganisaties
► Proces- en projectmanagement
► Kwaliteitsmanagement
► Uitvoeren en begeleiden van analyses en studies
► Adviseren
► Vergunningen
► Budget bewaking
► Constructieve aspecten;
► Administratieve beheersing van het project
► Technische aandachtspunten
► Uitvoeringstechnische knelpunten
► Het opstellen van een projectkwaliteitsplan
► Het controleren en beoordelen van bestek en tekeningen op technische
uitvoerbaarheid en controleerbaarheid
► Het voeren van directie UAV: het vertegenwoordigen van de opdrachtgever
► Het beoordelen van detailtekeningen en werkplannen
► Het bewaken van de voortgang van het werk en planning
► Het voeren van de besteksadministratie
► Het voeren van overleg met opdrachtgevers, aannemers en derden
► Het adviseren van de opdrachtgever bij claims en bestekswijzigingen
► Het verzorgen van de financiële afwikkeling van het contract
► Het houden van technisch toezicht op de uitvoering
► Het evalueren van de geleverde prestaties
► Het terugkoppelen van de resultaten van de evaluaties

De specialisten en managers van Ingenieursbureau Techcon
Projectmanagement hebben hun sporen verdiend bij kleine en grootschalige
projecten. Onder hun toezicht komen complexe vraagstukken tot een
gedragen resultaat.
Referentieprojecten:  

- Ontwerp, directievoering en toezicht tracé 12/30 Kv kabels Zegoe naar Tera Cora (10 km)
- Ontwerp, directievoering entoezicht Dieselcentrale TWR Bonaire
- Ontwerp, directievoering en toezicht 6840 m³ Reverse Osmosis Plant IONICS te KAE
- Ontwerp, directievoering en toezicht fiberbeton wegen en riolering wijk Monte Verde
INGENIEURSBUREAU TECHCON N.V.
CONSULTING ENGINEERS
Webdesign by Ingenieursbureau Techcon N.V.